ŻYWIENIE I ODPŁATNOŚĆ


ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

 

Proszę o zapoznanie się z istotnymi informacjami dotyczącymi opłaty za żywienie i usługę korzystania ze świadczeń Przedszkola nr 84 we Wrocławiu w roku szkolnym 2021/2022:

 

1.     W placówce obowiązuje Elektroniczny System Ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu – EROP, który stanowi podstawę do naliczenia opłaty z tytułu korzystania z przedszkola.

2.     Rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przysługuje nieodpłatnie jeden brelok rejestracji pobytu dziecka. Kolejne będzie można dokupić (koszt: 4,96 zł). Przedstawiciel RR każdej grupy dokonuje rozeznania dotyczącego zapotrzebowania na dodatkowe breloki. Sporządza listę swojej grupy, którą przesyła drogą mailową do Wicedyrektora ds. przedszkolnych. Po uiszczeniu przez rodziców (prawnych opiekunów) wymaganej opłaty za dodatkowe breloki na numer konta:

PKO BP 31 1020 5226 0000 6302 0416 9306 zostaną one Państwu przekazane.

3.     Każdy rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do codziennej rejestracji wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola poprzez przyłożenie breloka do czytnika, który znajduje się w przedsionku przedszkola.

4.     Brak elektronicznego zarejestrowania przez rodzica (prawnego opiekuna) wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola skutkuje naliczeniem odpłatności za cały dzień wg godzin pracy przedszkola.

5.     Opłata miesięczna, wnoszona przez rodziców (prawnych opiekunów) za koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków wynosi 9,00 zł dziennie.

6.     Opłata za dany miesiąc naliczana jest z dołu do 5 – go każdego miesiąca. Opłaty z tytułu korzystania dziecka z usługi i żywienia rodzic (prawny opiekun) wnosi na konto placówki do 15 – go każdego miesiąca. Po tym terminie naliczane są ustawowe odsetki.

7.     Odpłatność za przedszkole będzie pobierana w formie bezgotówkowej na numer konta: PKO BP 88 1020 5226 0000 6402 0416 9298. W opisie przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, numer grupy, do której uczęszcza dziecko oraz numer rozliczeniowy dziecka: JPR …… .

8.     Informację o odpłatności za przedszkole otrzymają Państwo za pośrednictwem kont dzieci, które w swoim adresie posiadają końcówkę …@edu.wroclaw.pl

9.     Zwolnieni z opłaty za pobyt w przedszkolu są rodzice (prawni opiekunowie) dzieci 6 – letnich.

10. Zgodnie z uchwałą NR L/1187/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. zwolnieni z opłaty są rodzice (prawni opiekunowie) posiadający na swoim utrzymaniu co najmniej troje dzieci. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Stosowny wniosek o zwolnienie z opłaty za świadczenie przedszkola znajduje się na stronie Internetowej placówki.

 

Elżbieta Kryś

Wicedyrektor ds. przedszkolnych