Aktualności

Harmonogram_odbioru_świadectw.pdf
Procedura_udostępniania_zbiorów_bibliotecznych.pdf
Procedura_bezpieczeństwa_w_szkole.pdf
Wykaz_numerów_telefonów.pdf
Procedura_przyprowadzania_i_odbioru_dziecka_ze_szkoły.pdf
Wniosek_o_zapisanie_dziecka_na_zajęcia_opiekuńcze .pdf
Oświadczenie___zajęcia_opiekuńcze.pdf
Oświadczenie_o_stanie_zdrowia_dziecka .pdf
Zgoda_na_pomiar_temperatury .pdf
Upoważnienie_do_odbioru_dziecka.pdf
Procedura_korzystania_ze_świeżego_powietrza.pdf
Procedura_szybkiej_komunikacji_z_rodzicami_uczniów.pdf
Procedura_na_wypadek_podejrzenia_zakażenia_w_SP_38.pdf
Procedura_organizacji_konsultacji_w_szkole.pdf
Harmonogram_konsultacji.pdf
Zgoda_na_pomiar_temperatury .pdf