O nas

 Z historii naszej szkoły

Szkoła Podstawowa nr 38 wchodzi w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2. Zespól powstał w 1987 roku jako nowa w tym czasie forma organizacyjna. Miał za­spokoić po­trzeby wychowawcze i oświatowe 34 000 mieszkańców nowego osiedla „Kosmo­nautów”, które powstało na terenie dawnego lotniska sportowego i sanitarnego. W swoich założeniach Placówka miała obejmować dzieci przedszkolne i uczniów klas I-III.

  Pierwszy szkolny dzwonek zabrzmiał tu 1.09.1987 roku. W tym też roku progi nowej placówki przekroczyło 630 uczniów klas pierwszych, chociaż szkoła była przygotowana na przyjęcie tylko 300 uczniów. Z tego powodu zaistniała konieczność zaplanowania pracy dydaktyczno- wychowawczej na dwie zmiany. W dniu otwarcia szkoły nie było jeszcze sali gim­nastycznej i bloku żywieniowego. Nie funkcjonowało także przedszkole, a cześć obiek­tu była nadal zwykłym placem budowy. Dopiero w drugim półroczu tego roku szkolnego zakończono czynności odbioru części przedszkolnej placówki, bloku żywieniowego i sali gimnastycznej. Dzięki temu 1.09.1988 swoją działalność rozpoczęło także Przedszkole nr 84.

  Do roku szkolnego 1999/ 2000 byliśmy nastawieni na edukację uczniów tylko na tym etapie kształcenia. W tym czasie szkoła była dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne i dlatego na wiele lat staliśmy się szkołą ćwiczeń dla wrocławskich studentów kierunków pedagogicznych. To właśnie u nas prowadzono innowacje pedagogiczne m.in. związane z obowiązującą do dziś opisową formą oceny postępów edukacyjnych uczniów klas I-III.

      W tej strukturze organizacyjnej funkcjonowaliśmy do 1999 roku. W roku szkolnym 1999/2000nowy rozdział w historii szkoły zapisała reforma oświaty. Zgodnie z jej założeniami, staliśmy się pełną sześcioletnią szkołą podstawową  z podziałem na dwa etapy kształcenia obejmujące uczniów klas I-III i klas IV- IV.

    Kolejna reforma, która weszła w życie w roku szkolnym 2017/2018, przekształciła naszą Placówkę w ośmioletnią szkołę podstawową.

      W najnowszej historii Placówki bardzo ważnym wydarzeniem była uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru. Uroczystość odbyła się  w 2014 roku. Decyzją całej społeczności szkolnej Patronem szkoły został wielki polski himalaista Jerzy Kukuczka. Dzięki nadaniu imienia i sztandaru szkoła zyskała swoistą tożsamość, wyróżniającą ją spośród innych szkół, a życie i dokonania Jerzego Kukuczki,  jego  cechy osobowe stały się wzorcem do naśladowania dla obecnych i przyszłych pokoleń uczniów naszej szkoły. Ponadto od chwili nadania sztandaru, przedstawiciele szkoły często uczestniczą w wielu uroczystościach związanych z obchodami ważnych dla naszego kraju  rocznic historycznych, odwiedzają wrocławskie miejsca pamięci.    

Szkoła dziś

Obecnie Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 to nowoczesna placówka spełniająca oczekiwania uczniów i ich rodziców. Posiada nowoczesną bazę, bogatą ofertę edukacyjną i dużą liczbę zajęć pozalekcyjnych, dzięki czemu uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Szkoła otacza także fachową opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ciągu wielu lat wypracowano  bogaty kalendarz imprez i uroczystości szkolnych, podczas których przypomina się o ważnych postaciach i wydarzeniach historycznych, a także kultywowane są polskie tradycje narodowe i ludowe. Wszystkie dzieci zachęca się do włączania w różnorodne działania prozdrowotne, proekologiczne, akcje charytatywne i pracę w ramach wolontariatu. Realizowane są także ciekawe programy edukacyjne i unijne, a  liczne wyjścia do kina, teatru, muzeum dają uczniom możliwość bezpośredniego kontaktu z kulturą i sztuką.

 W codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej nauczyciele  stwarzają warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości uczniów zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami. Działania te wspomagają rozwój społeczny wychowanków, wyrabiają w nich wrażliwość na uniwersalne wartości etyczne, rozwijają samodzielność i wpajają zasady kultury życia codziennego.

      Dzięki tym działaniom i systematycznej pracy nauczycieli, wychowankowie wyróżniają się bardzo dobrym przygotowaniem do nauki w kolejnych etapach kształcenia.