O nas

W sobotę 2.06.2012 roku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 we Wrocławiu przy ul. Horbaczewskiego 61 odbyła się uroczystość 25- lecia powstania placówki. Z tej okazji przygotowano bogaty program artystyczny w wykonaniu dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły, a także chóru nauczycieli. Dopełnieniem uroczystości jubileuszowych był festyn osiedlowy, cieszący się od wielu lat dużym zainteresowaniem uczniów, rodziców i okolicznych mieszkańców.

Konieczność utworzenia placówki w 1987 roku wynikała z potrzeby zapewnienia opieki przedszkolnej i nauki w szkole zwiększającej się liczbie dzieci na terenie osiedla Kosmonautów, które powstawało w miejscu dawnego lotniska sportowego i sanitarnego. Już w pierwszym roku swojego funkcjonowania Szkoła Podstawowa nr 38, wchodząca w skład ZSP nr 2, przyjęła 650 uczniów klas I i II, pomimo tego, że mogła pomieścić zaledwie 300 uczniów.

W następnym roku utworzono oddziały przedszkolne i powstało tym samym Przedszkole nr 84. Dzięki takiej formie organizacyjnej, dzieci przedszkolne nie traciły poczucia bezpieczeństwa przy przekraczaniu progu szkoły. Tak duża liczba oddziałów w szkole tylko klas I – III do 1999 roku i otwartość kadry pedagogicznej na innowacje w nauczaniu na tym etapie kształcenia spowodowała, ze placówka stała się miejscem praktyk dla wielu studentów wyższych uczelni pedagogicznych. Dopiero reforma oświatowa z roku 1999 wymusiła zmiany organizacyjne i powstanie oddziałów klas IV- VI. Zatrudniono wtedy nauczycieli przedmiotowych i doposażono szkołę w nowy sprzęt i pomoce naukowe.

Obecnie Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 to nowoczesna placówka spełniająca oczekiwania uczniów i ich rodziców. Posiada bogatą ofertę edukacyjną i dużą liczbę zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mogą w niej rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, a także uzyskać fachową pomoc w przypadku specjalnych potrzeb edukacyjnych. W ciągu wielu lat wypracowano bogaty kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych i szkolnych. Wszystkie dzieci zachęca się do włączania w różnorodne działania prozdrowotne, proekologiczne i akcje charytatywne. Realizowane są także ciekawe programy edukacyjne i unijne. Dzięki tym działaniom i systematycznej pracy nauczycieli, wychowankowie wyróżniają się bardzo dobrym przygotowaniem do nauki w kolejnych etapach kształcenia, co potwierdzają m.in. wysokie wyniki sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI.

Baza szkoły to:

  • 11 sal lekcyjnych
  • nowoczesna pracownia informatyczna
  • gabinety specjalistów (pedagog, psycholog, terapeuta, logopeda)
  • biblioteka i czytelnia multimedialna
  • dwie przestronne sale świetlicy szkolnej
  • sala gimnastyki korekcyjnej z nowoczesnym sprzętem sportowo-rehabilitacyjnym
  • reprezentacyjne forum
  • własna kuchnia i stołówka

Środowisko lokalne naszej placówki jest bardzo zróżnicowane pod względem oczekiwań i potrzeb zarówno dzieci, jak i ich opiekunów. w związku z tym, szkoła realizuje różnorodne programy edukacyjne, również finansowane z funduszy unijnych. Systematycznie podejmowane są działania prozdrowotne i proekologiczne. Dzieci mają do wyboru szeroką gamę zajęć pozalekcyjych /patrz zakładka - szkoła - zajęcia dodatkowe/, na których mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, poszerzać wiadomości oraz doskonalić umiejętności.

Bardzo ważnym corocznym wydarzeniem jest FESTYN. W przygotowanie imprezy dla całej społeczności osiedlowej zaangażowani są nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice, uczniowie i liczni sponsorzy. Odbywa się on w końcu maja bądź na początku czerwca. Serdecznie zapraszamy.

Dzięki staraniom wszystkich pracowników stworzyliśmy szkołę z dobrym klimatem, bezpieczną, nowoczesną, radosną i przytulną.

SZKOŁA MOŻE BYĆ FAJNA !